Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

    BRAK

Coaching dla edukacji

Coaching dla edukacji.

 

1. Rozpoznawanie potencjału zespołu z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

Szkolenie służy przekazaniu i przećwiczeniu narzędzi wspierających efektywną pracę z grupą oraz wzmacnianiu postawy coachingowej u dyrektora (pracującego z zespołem nauczycielskim) i/lub nauczyciela (pracującego z zespołem klasowym). Prowadzone metodami aktywnymi szkolenie jest okazją do doświadczenia skuteczności działań opartych na podejściu coachingowym, szczególnie służących aktywnemu wspieraniu realizacji założonych celów.

W trakcie szkolenia uczestnik:

- doświadczy coachingowego podejścia do pracy z zespołem

- sprawdzi, które z metod pracy wykorzystywanych przez coachów mogą znaleźć zastosowanie w pracy w szkole

- dokona wstępnej analizy mocnych i słabych stron (współ)pracowników/ uczniów

- pozna zasady coachingowego ustalania zespołowych i indywidualnych celów

- sprawdzi efektywność delegowania zadań z uwzględnieniem rozpoznanych dostępnych zasobów zespołu, któremu przewodzi

2. (Auto)motywacja w ujęciu coachingowym

Trening pozwalający uczestnikom w praktyczny sposób wykorzystać modele myślenia o (auto)motywacji dla poprawy sprawnego funkcjonowania własnego i osób, z którymi przebywają na co dzień. Daje możliwość wyłonienia i modyfikacji własnych strategii motywacyjnych oraz pozwala zwiększać skuteczność planowanych i realizowanych zadań.

W trakcie szkolenia uczestnik:

- przejrzy katalog głównych motywatorów i ich znaczenia dla podejmowania działania

- przeanalizuje i sprawdzi możliwości korzystania z wybranych strategii motywacyjnych

- doświadczy wpływu zinternalizowanych celów i misji życiowej na motywację

- pozna modele opisujące zmianę siły i kierunku motywacji w cyklu życia ludzkiego

- zaplanuje zastosowanie konkretnych strategii w pracy i życiu codziennym

3. Wizja świata a gotowość do działania i zmiany

Warsztat w energetyczny, pełen gier systemowych i ćwiczeń, sposób pozwala rozpoznać system założeń (przekonań) mających znaczenie dla skuteczność naszego funkcjonowania i podejmowanych działań. Proponuje narzędzia dające realny wpływ na modyfikację nieskutecznych wzorców myślenia oraz na podniesienie efektywności w wybranych obszarach.

W trakcie szkolenia uczestnik:

- wyłoni sposoby myślenia o świecie uwidaczniające się w deklarowanych przekonaniach

- sprawdzi spójność posiadanego systemu przekonań i jego wpływ na kierunek działań

- przećwiczy narzędzia coachingowe ułatwiające modyfikację systemu przekonań

- będzie miał okazję skonstruować zestaw wspierających myślenie i działanie strategii

4. Porozumiewanie ukierunkowane na rozwiązania - narzędzia coachingowe w komunikacji

Szkolenie przedstawiające skuteczne i sprawdzone sposoby komunikowania się, ułatwiające przekuwanie, ograniczającego działanie, myślenia problemowego na podejście oparte na poszukiwaniu rozwiązań. Dostarcza narzędzia coachingowe ułatwiające współpracę i realizowanie indywidualnych i wspólnych celów oraz wspieranie osób/zespołów na poszczególnych etapach w drodze do celu.

W trakcie szkolenia uczestnik:

- wyłoni różnice między myśleniem problemowym a myśleniem rozwiązaniami oraz ich znaczenie dla skuteczności pracy

- pozna sposoby na wypracowywanie i uzyskiwanie zgody na wspólne cele

- przećwiczy formułowanie coachingowych komunikatów

- zaplanuje działania wspierające, w bliższej i dalszej przyszłości, założone cele

5. Baw się, pracuj, rozwijaj - wzmacnianie zasobów uczniów

Warsztat dostarczający zestawu narzędzi i ćwiczeń pozwalających wyłonić sposoby funkcjonowania wspierające i ograniczające skuteczność. Ułatwia wzmacnianie w uczniu pozytywnego obrazu siebie i dostarcza sposobów budowania poczucia sprawczości i odpowiedzialności za wykonywana działania.
W trakcie szkolenia uczestnik:

- przećwiczy rozpoznawanie podstawowych strategii działania dziecka
- sprawdzi skuteczność narzędzi coachingowych w budowaniu atmosfery wspierającej rozwój
- doświadczy podejścia wzbudzającego zaangażowanie do działania

- pozna sposoby na utrzymywanie wysokiego poziomu zmotywowania i skuteczności

6. Opowiedz mi bajkę - komunikacja z wykorzystaniem metafory

Warsztat przedstawiający sposób komunikacji z uczniami z wykorzystaniem opowieści i metafor. Pozwala doświadczyć siły, dobrze dopasowanej do sytuacji, metafory we wzmacnianiu, motywowaniu i ukierunkowywaniu na osiąganie rozwojowych celów.

W trakcie warsztatu uczestnik:

- pozna różnice między strukturą a treścią opowieści

- przeanalizuje skuteczność klasycznych opowieści/baśni w przekazywaniu wzorców działania i myślenia

- zbada obszary efektywności baśni - przydatność metafor w pracy nauczyciela

- przećwiczy konstruowanie opowieści "szytej na miarę"

7. Porozumienie w sytuacjach stresowych - twórcze wykorzystanie metody coachingu

Szkolenie oparte na praktycznym wykorzystaniu narzędzi coachingowych do skutecznego radzenia sobie z rozmówcami generującymi napięcia w komunikacji. Dostarcza metod pozwalających w twórczy sposób wychodzić z trudnych sytuacji komunikacyjnych oraz utrzymywać porozumienie w sytuacjach stresowych, a wymagających dalszej współpracy z rozmówcami.

W trakcie szkolenia uczestnik:

- pozna sposoby na rozpoznawanie stresowych wzorców komunikacyjnych rozmówców

- przećwiczy rozładowywanie napięć w komunikacji z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

- sprawdzi różnice i podobieństwa między stawianiem granic a asertywnością

- pozna narzędzia pozwalające na utrzymywanie porozumienia w sytuacji trudnej

- zaplanuje konkretne działania pozwalające uzyskiwać zgodę i wsparcie w przyszłości