Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Zobacz także

    BRAK

Ele Mentor Nauczyciela

To kompendium w które wpisały się doświadczenia osobiste nauczycieli i wielu trenerów.

Propozycja dochodzenia do pewnego rodzaju zmiany: postaw, przekonań i relacji.

Te właśnie postawy: otwarte i twórcze, przekonania: motywujące a nie ograniczające, relacje oparte na szacunku i bazujące na zasobach i potencjałach, pozwoliły na wypracowanie metod i praktycznych narzędzi wspierających warsztat pracy nauczyciela.

Mentorem w naszym projekcie jest właśnie dyrektor, nauczyciel, pedagog, którego łączy z uczniem relacja zorientowana na odkrywaniu i rozwijaniu jego potencjału. Nauczyciel inspiruje i stymuluje rozwój ucznia. Dzięki odpowiednim zabiegom nauczyciela, uczeń poznaje samego siebie, rozwija samoświadomość i wybiera drogę prowadząca do samorealizacji. Mały człowiek opuszcza mury przedszkola a potem szkoły nie jako specjalista lecz harmonijna osobowość. Nauczyciel wspiera rozwój dziecka z perspektywy własnych refleksji i doświadczeń ale włącza także perspektywę zmian dokonujących się w współczesnym świecie. Zmiany te dotyczą istotnych kwestii związanych ze zmianą paradygmatów w edukacji, zmian technologicznych, kulturowych i społecznych. Zadaniem mentora jest również realizacja wszelkich priorytetów ministerialnych dostosowanych zawsze do środowiska ucznia i jego bieżących potrzeb i uwarunkowań.

Na nauczycielu więc, spoczywa odpowiedzialność pokazania takiej drogi, poprzez nauczanie i wychowanie, która doprowadzi młodego człowieka nie tylko do ukończenia szkoły lecz do zaistnienia na rynku pracy, do możliwości radzenia sobie z zmieniającymi się warunkami życia w aspekcie ekonomicznym, jak również do zbudowania prawidłowych relacji międzyludzkich, ukształtowania odpowiedzialności za swoich bliskich i za swój kraj w którym wzrastał. Nieocenioną rolę w tej drodze odgrywają ponadczasowe wartości, których dostarczyli nam wszystkim, czyli osobom, którym edukacja i jej jakość „leży na sercu” nasi rodzice i dziadkowie. To dzięki nim każdy z nas jest w tym miejscu w którym jest.

Ele Mentor Nauczyciela ma za zadanie rozwijanie odpowiednich kompetencji interpersonalnych nauczycieli, wchodzenia w proces coachingowy oraz umożliwienia nauczycielom wyboru własnej drogi przy realizacji własnych celów.

Ele Mentor Nauczyciela wspiera praktyczny warsztat pracy odnośnie każdej edukacji wpisanej w podstawy programowe. Wpisuje się tym samym w rzeczywistość nowych rozporządzeń i ustaw ministerialnych.

Ele Mentor Nauczyciela „chyli czoła” ponadczasowym wartościom poprzez projekt dotyczący „Oswajania Starości” w naszym społeczeństwie. Tolerancja dla starszych ludzi a właściwie edukacja starość zamyka się w cyklu warsztatów pt.: „ Starość zaczyna się już w przedszkolu”

Ele Mentor Nauczyciela odnosi się także do edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych, którzy zasiadają w ławkach z uczniami sprawnymi. Każdy z nich potrzebuje swojego Mentora sprawny i niepełnosprawny a Mentor jest jeden! Włączmy więc projekt pt.: „Włącz Pewny Start swoim uczniom”

Ele Mentor Nauczyciela jest pomostem dla rozwoju własnego, własnych kompetencji, równowagi emocjonalnej, akceptacji, poczucia własnej wartości oraz celowości i prawidłowości własnych działań. To inspiracja dla edukacji społecznej, artystycznej, przyrodniczej, matematycznej i polonistycznej zaklęta w dźwiękach i barwach. To pomost do życia optymalnego przepełnionego Wartościami i Tolerancją. To propozycja łamania schematów myślenia i działania to filozofia ciekawej i twórczej edukacji. To również poczciwy sposób na to, aby „… dobrze żyć, jak najmniej kłamać i dotrzymywać swoich obietnic.”, pamiętając zawsze, że „nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem…”

Schemat