Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

 

Współcześnie żyjące dzieci nie mają już tak wielu naturalnych możliwości uczenia się prawidłowych zachowań społecznych, jakie mieliśmy my, dlatego są bardziej impulsywne, nieposłuszne, niespokojne a także skore do gniewu i przemocy. Zachowanie takie świadczy o braku podstawowych umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej.
Wychowanie dzieci inteligentnych emocjonalnie wymaga od opiekunów i wychowawców twórczej pracy nad własnymi emocjami i emocjami dzieci, z uwzględnieniem uwarunkowań biologicznych każdego z nich oraz roli uczuć w naturze ludzkiej. Program warsztatu uczy sposobów wychowania i opieki nad kształtowaniem inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym. Jednym z podstawowych celów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, dlatego tematykę szkolenia uważam za bardzo ważną i priorytetową w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej.


Cele główne:

- przygotowanie nauczycieli do praktycznej realizacji celów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w obszarze inteligencji emocjonalnej,

- wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności organizowania sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój i kształtowanie odporności emocjonalnej.


Efekty, czyli uczestnik po zajęciach:

- zna i stosuje cele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dotyczące kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

- zna sposoby, metody i formy pracy opiekuńczo - wychowawczo – kształcącej nad rozwijaniem umiejętności społecznych, poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,

- rozumie potrzebę współpracy z rodzicami, jako koniecznej do budowania dziecięcej inteligencji emocjonalnej

 

Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po zamówieniu szkolenia.