Elementary School praktycznie i z pasją o edukacji

Techniki rozwijania twórczego myślenia dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym

Techniki rozwijania twórczego myślenia dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

 

W wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym należy wyposażać dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, między innymi umiejętności twórcze. Myślenie twórcze stanowi siłę sprawczą działalności twórczej, dlatego jego rozwój i kształcenie jest jednym z zadań edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wspomaganie dzieci w ich rozwoju osobistym – poznawczym, emocjonalnym i społecznym, powinno odbywać się przy znacznym udziale technik treningu myślenia twórczego.

Zadaniem nauczyciela jest:

  • wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych takich jak: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, myślenie słowno-pamięciowe, abstrahowanie;
  • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych wychowanka,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wskazywanie „mocnych stron”;
  • stymulowanie aktywności twórczej – rozwijanie płynności i giętkości myślenia;
  • stwarzanie dzieciom możliwości przeżycia satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów;
  • wspomaganie rozwoju społecznego poprzez tworzenie więzi z członkami grupy wiekowej, współdziałanie i aktywne komunikowanie się miedzy sobą;
  • wzmacnianie odporności psychicznej ucznia; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Program szkolenia proponuje poznanie ciekawych metod, sposobów, zabaw i ćwiczeń nad stymulowaniem kreatywnego myślenia dziecka i ucznia, jako odpowiedź na zadania nauczyciela i cele nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele główne:

- przygotowanie nauczycieli do praktycznej realizacji koncepcji kreatywnego myślenia u dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym,

- wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia nietypowych kombinacji i powiązań, dostrzegania związków i wzorców jako istotę kreatywności.

Efekty, czyli uczestnik po zajęciach:

- zna i stosuje prawa rządzące kreatywnością ,

nauczył się rozwijać nowe pomysły, a także krytycznie do nich podchodzić

- zna sposoby pokonywania barier i blokad uniemożliwiających generowanie nowych, własnych pomysłów

- zna sposoby pomiaru twórczości,

- zna i stosuje przykładowe techniki pracy twórczej, zabawy, ćwiczenia, metody zalecane w edukacji przedszkolnej, i edukacji wczesnoszkolnej,

- wie jak realizować umiejętności i wiadomości zawarte w nowej podstawie programowej wychowania    przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące rozwijania twórczości dziecięcej